บริการของเรา

บริการด้าน กฎหมาย

ให้บริการรับปรึกษาอรรถคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่งคดีอาญา คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีที่ดิน คดีล้มละลาย ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการด้าน การบัญชี

รับวางระบบบัญชี รับทำบัญชี งบการเงิน รับทำเงินเดือนให้กับพนักงาน ประกันสังคม และตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

บริการด้าน ทรัพยากรบุคคล

ทนายสายด่วน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อันถือเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มั่นคง อย่างยั่งยืน

บริการ งานจดทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน แปรสภาพ และร้านค้าพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาต อย. โรงแรม โรงงาน

บริการ นิติกรรม สัญญา

จัดทำ จัดร่าง และจำหน่ายสัญญาสำเร็จรูป เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อขาย หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาจ้างพนักงาน สัญญาจ้างที่ปรึกษา อื่นๆ

บริการ นักสืบ/ติดตามทวงหนี้

สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับประกาศแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย ทางอินเตอร์เน็ต และ อื่นๆ