ผู้บริหาร

อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บริหารและพัฒนาองค์กร

อาจารย์พรเทพ พงษ์สง่างาน

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

ผศ.ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาภาวะผู้นำ

อาจารย์กฤตภาส ธำรงราชภัฏ

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

อาจารย์อำพันธ์ นิมิตรอานันท์

ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี วางแผนภาษี

ผศ.ดร.ณิชชา วัชรากุลพงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจและแรงงาน

คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน

คุณธนัญชัย รามด้วง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

คุณวิศาล สิงห์โตแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ