ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน IT&Programmer มีบทบาทสำคัญและได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนแทบจะตามกันไม่ทัน SENMENTOR เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT & Programmer  เรามีบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์คอยช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษาต่อลูกค้า โดยมุ่งเน้นถึงความแตกต่างประเภทของแต่ละองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถูกต้อง ประสบความสำเร็จและลดต้นทุนได้สูงสุด SENMENTOR  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากสถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐและเอกชนมากมาย และที่สำคัญเรามีความเชี่ยวชาญภาษาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆ เช่น  Java(J2EE, J2ME), EJB, JDO, JDBC, JSB, AJAX,iQuery, WebSphere, WebLogic, JBoss, Jbuilder,Struts Framework, Visual Age Java,.NET, Visual Basic.NET, ASP.NET, Visual C++,SQL Server 2000, BizTalk Server, IIS, ADO.NET,XML,IBM S/390, IBM 3090, OS/390, z/OS, MVS,FOCUS, DB2, COBOL, CICS, IDMS, DB/DC,IMS,DB/DC, JCL, ISPF, PL/I, Telon,MQSeries, Panvalet,Endeavor, Librarian, Oracle9i Application Server, Oracle9i Designer,Oracle9i Forms, Orcale9i Reports,FI,CO,MM.SD,PP,PM,AM,PS, HR, BW, IS ฯลฯ

บริการที่ปรึกษาด้าน IT & Programmer ของเซ็นเมนทอร์

  • บริการ ให้คำปรึกษาปรับปรุงระบบ Server, Network และ Security
  • บริการ ให้คำปรึกษาออกแบบติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค ( Infrastructure Setup and Network Design)
  • บริการ ให้คำปรึกษาและจัดหาเกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูล Backup Solution
  • บริการ ให้คำแนะนำ และจัดหา Hardware และ Software ที่เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละภาคธุรกิจ
  • บริการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับองค์กรสู่ยุคดิจิทัล Digital Transformation Consulting
  • ให้บริการ ให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา จัดหาอื่นใดตามความประสงค์ขององค์กร