ปรึกษากฎหมายในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการ เฉพาะช่องทาง Line OA :@lawhotline เท่านั้น

คุณธนัญชัย รามด้วง

คุณธนัญชัย รามด้วง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและอรรถคดี

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและอรรถคดี เป็นทนายความและเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทชาวไทยและต่างชาติมากมาย เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญา แพ่ง ภาษีอากร ที่ดิน ล้มละลาย ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และในชั้นอนุญาโตตุลาการ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์บัตร นิติกรรมสัญญาต่าง และการสืบทรัพย์ บังคับคดี