บริการทางด้าน นิติกรรม สัญญา

ทนายสายด่วน เราเชี่ยวชาญด้านจัดทำ จัดร่าง และจำหน่ายสัญญาสำเร็จรูป เช่น สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อขาย หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาจ้างพนักงาน สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาเช่า สัญญาจ้างต่างๆ หนังสือบอกกล่าว ติดตามทวงหนี้ หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงาน กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ สโมสร สมาคม ชมรม รวมตลอด ถึงบันทึกข้อตกลงต่างๆ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสัญญาที่ได้มาตรฐานสากลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ กว่า 300 สัญญา

บริการด้านนิติกรรม สัญญาส่วนหนึ่งของทนายสายด่วน

  • ให้บริการ ที่ปรึกษาเรื่อง นิติกรรม สัญญาแบบ 360 องศา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา จำหน่าย สัญญาสำเร็จรูปตามมาตรฐาน
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา จัดทำ จัดร่าง สัญญาทุกประเภท ทุกภาษา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา จัดทำพินัยกรรม
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา ในการออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม โนติส
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ มาตรฐานสากล
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา เรื่องนิติกรรม สัญญาอื่นๆตามความประสงค์