บริการทางด้าน นักสืบ/ติดตามทวงหนี้

ทนายสายด่วน ให้บริการสืบหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตรวจสอบประวัติหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหุ้นส่วนหรือพนักงาน สืบหาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหาย สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี วางระบบบริหารงานบุคคล ตรวจสอบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ยานพาหนะ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน หรือสืบเบื้องหลังบุคคล ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือสืบหาทรัพย์สิน ตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับประกาศแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย ทางอินเตอร์เน็ต รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์

บริการด้านนักสืบ ติดตามหนี้สิน บังคับคดี ส่วนหนึ่งของทนายสายด่วน

  • ให้บริการ ที่ปรึกษา นักสืบ สืบทรัพย์ทุกประเภท
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาสืบทรัพย์ก่อนฟ้องคดี
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา ติดตามหนี้สิน
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา บังคับคดีหลังคำพิพากษา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา นักสืบ สืบทรัพย์ตามความประสงค์