บริการทางด้าน ทรัพยากรบุคคล (HRD/HRM)

ทนายสายด่วน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource) อันถือเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มั่นคง อย่างยั่งยืน เราเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความสุขในที่ทำงาน แรงบันดาลใจ เรื่องเล่า เรื่องราว ประสบการณ์ของพนักงานเพื่อถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับพนักงาน หรือแม้แต่ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรอย่างเคร่งครัดอย่างเป็นธรรม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อองค์กรสูงสุด เราเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้บริหารให้กับองค์กรต่างๆมากมาย เช่น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิทก้าจำกัด, บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด, บริษัท เทเลอินโฟมีเดียจำกัด(มหาชน) และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย

บริการที่ปรึกษางานทรัพยากรบุคคลส่วนหนึ่งของทนายสายด่วน

 • ให้บริการ ที่ปรึกษาวางระบบบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจรแบบ 360 องศา
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาวางระบบการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาวางระบบการสืบทอดตำแหน่งงาน
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาระบบการสรรหาบุคลากรและตำแหน่งงานหายาก
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน(Performance Management System)
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาวางระบบโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานเช่น Commission, Incentive เป็นต้น
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาTalent Management System
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารตามแนวทางที่พึงประสงค์ขององค์กร
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดทำ Competency ของตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาฝึกอมรมการปฏิบัติงานด้าน HR, กฎหมายแรงงาน, การบริหารสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหาร, ทักษะการทำงานเป็นทีม เป็นต้น
 • ให้บริการ ที่ปรึกษาโครงการอื่นๆตามความประสงค์ขององค์กร