บริการทางด้าน การบัญชี วางแผนภาษี

ทนายสายด่วน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและวางแผนภาษีอากร แก้ปัญหาและรับฝึกอบรมด้านบัญชีให้กับบุคคลทั่วไป โดยนักบัญชีมืออาชีพ รับวางระบบบัญชี รับทำบัญชี งบการเงิน รับทำเงินเดือนให้กับพนักงาน ประกันสังคม และตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นๆ

บริการทางบัญชี วางแผนภาษีส่วนหนึ่งของทนายสายด่วน

  • ให้บริการ ที่ปรึกษาการบัญชี วางแผนภาษีอากรแบบ 360 องศา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา เป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นๆ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา รับทำบัญชีรายเดือน รายปี
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา รับตรวจสอบบัญชี
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา วางระบบบัญชี
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา ยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง ย้าย ยกเลิก ประกันสังคม
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา ยื่นแบบจด ย้าย เลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา ฝึกอบรม สัมมนา สอนบัญชีสำหรับองค์กร
  • ให้บริการ ที่ปรึกษา ชำระบัญชี เลิกบริษัท