ทนายคดีแรงงาน

คดีแรงงาน เป็นคดีที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะแตกต่างไปจากคด

ทนายคดียาเสพติด

ยาเสพติด มีหลากหลายชนิด หลากหลายประเภท เช่น ยาบ้า ยาอี

ทนายคดีแพ่ง

คดีแพ่ง คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลต

ทนายคดีอาญา

คดีอาญา หมายถึงคดีที่เกี่ยวกับความผิดและมีโทษซึ่งกำหนดไ

ทนายคดีครอบครัว มรดก

คดีครอบครัว มรดก คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือก

เครือข่ายทนายสายด่วน

ทนายสายด่วน เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่

คุณวิศาล สิงห์โตแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

คุณธนัญชัย รามด้วง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน

ผศ.ดร.ณิชชา วัชรากุลพงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจและแรงงาน