SENMENTOR เราเชี่ยวชาญด้านจัดทำ จัดร่าง และจำหน่ายสัญญาสำเร็จรูป เช่น สัญญาทางธุรกิจ สัญญาร่วมทุน พินัยกรรม สัญญาเงินกู้ สัญญาซื้อขาย หนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาจ้างพนักงาน สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาเช่า สัญญาจ้างต่างๆ หนังสือบอกกล่าว ติดตามทวงหนี้ หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงาน กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มูลนิธิ สโมสร สมาคม ชมรม รวมตลอดถึงบันทึกข้อตกลงต่างๆ ที่ได้มาตรฐานทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ กว่า 300 สัญญา

บริการที่ปรึกษาด้านนิติกรรม สัญญาส่วนหนึ่งของเซ็นเมนทอร์

  • ให้บริการ ที่ปรึกษาเรื่องนิติกรรม สัญญาแบบ 360 องศา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจำหน่าย สัญญาสำเร็จรูป
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดทำ จัดร่าง สัญญาทุกประเภท ทุกภาษา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดทำพินัยกรรม
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาในการออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม โนติส
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาเรื่องนิติกรรม สัญญาอื่นๆตามความประสงค์