SENMENTOR เราเชี่ยวชาญด้านบัญชีและวางแผนภาษีอากร แก้ปัญหาและรับฝึกอบรมด้านบัญชีให้กับบุคคลทั่วไปโดยนักบัญชีมืออาชีพ รับวางระบบบัญชี รับทำบัญชี งบการเงิน รับทำเงินเดือนให้กับพนักงาน ประกันสังคม และตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากเซ็นเมนทอร์จะเป็นที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้าน บัญชี วางแผนภาษีแล้ว เซ็นเมนทอร์ยังเป็นองค์กรที่รับบริหารจัดการดูแลงานด้านบัญชี วางแผนภาษีครบวงจร ไม่ว่าจะทำเอกสารด้านบัญชีซื้อ บัญชีขาย บัญชีภายใน เงินเดือนพนักงาน บัญชีรายเดือน งบการเงิน

บริการที่ปรึกษาระบบบัญชี วางแผนภาษีส่วนหนึ่งของเซ็นเมนทอร์

  • ให้บริการ ที่ปรึกษาการบัญชี วางแผนภาษีอากรแบบ 360 องศา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่ กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
  • ให้บริการ ที่ปรึกษารับทำบัญชีรายเดือน รายปี
  • ให้บริการ ที่ปรึกษารับตรวจสอบบัญชี
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาวางระบบบัญชี
  • ให้บริการ ที่ปรึกษายื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง ย้าย ยกเลิก ประกันสังคม
  • ให้บริการ ที่ปรึกษายื่นแบบจด ย้าย เลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาฝึกอบรม สัมมนา สอนบัญชีสำหรับองค์กร
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาชำระบัญชี เลิกบริษัท