SENMENTOR เราเชี่ยวชาญด้านพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจและความสุข ให้กับพนักงาน และเป็นผู้นำจัดอบรมสัมมนาให้กับเจ้าของธุรกิจองค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย เช่น บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท เอไอเอ จำกัด, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย

บริการที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำส่วนหนึ่งของเซ็นเมนทอร์

  • ให้บริการ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรพิเศษเฉพาะผู้นำองค์กรไทย “Fast Track Leadership Program”
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้หารทุกระดับในองค์กร
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารฝ่ายขายและพนักงานขาย
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิทยากรภายในและ Trainer ของบริษัท
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรด้านภาวะผู้นำ, การพัฒนาตนเอง, การทำงานเป็นทีม, Leading to Success, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, เทคนิคการสร้างความประทับใจในงานบริการ, การสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน และหลักสูตรอื่นตามความประสงค์ของแต่ละองค์กร