SENMENTOR เราเชี่ยวชาญด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน แปรสภาพ และร้านค้าพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาต อย. โรงแรม โรงงาน ให้คำปรึกษาสำหรับบริษัท SME ที่เริ่มกิจการใหม่บริษัทเกิดใหม่ รวมถึงแก้ไขรายการจดทะเบียน ขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ ขอใบอนุญาตทำงาน (work permit ) Visa ดำเนินการขอส่งเสริมการลงทุน Board of Investment (BOI) , Apply For Investment Promotion และงานด้านทะเบียนอื่นๆ อีกมากมาย

บริการที่ปรึกษาด้านงานจดทะเบียนส่วนหนึ่งของเซ็นเมนทอร์

  • ให้บริการ ที่ปรึกษารับจดทะเบียน จัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลทุกประเภท
  • ให้บริการ ที่ปรึกษารับจดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาขอใบอนุญาต อย. โรงแรม โรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาการขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) VISA
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาดำเนินการขอส่งเสริมการลงทุน BOI
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาอื่นใดตามความประสงค์