SENMENTOR เราเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สหภาพแรงงาน ภาษีอากร กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษและจัดสัมมนาข้อกฎหมายสำหรับนักธุรกิจมากมาย เซ็นเมนทอร์เราไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะกฎหมายธุรกิจเท่านั้น แต่เรามีทีมทนายความที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนัญเฉพาะด้านอรรถคดีความอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา แพ่ง ภาษีอากร ที่ดิน ล้มละลาย ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์บัตร นิติกรรมสัญญาต่าง และการสืบทรัพย์ บังคับคดี และรวมถึงในชั้นอนุญาโตตุลาการ ปัจจุบันเซ็นเมนทอร์เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทชั้นนำ เช่น KERRY , HINO , SILKSPAN และองค์กรอื่นอีกว่ากว่า 80 บริษัท

บริการที่ปรึกษากฎหมายส่วนหนึ่งของเซ็นเมนทอร์

  • ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจแบบ 360 องศา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ (สหภาพแรงงาน) และกฎหมายอื่นๆ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาอรรถคดีและว่าความทั่วราชอาณาจักร โดยทนายความชำนัญพิเศษเฉพาะทาง
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาการสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดฝึกบรม สัมมนากฎหมายสำหรับองค์กรธุรกิจ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาอนุญาโตตุลาการ