ทนายคดีแพ่ง

คดีแพ่ง คือ คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีแพ่งมุ่งเน้นให้จำเลยชำระเงินหรือชดใช้ค่าเสียหายเป็นหลัก มิได้มุ่งหวังจะให้จำเลยต้องถูกลงโทษจำคุกแต่อย่างใด  นอกจากเป็นเรื่องโต้แย้งสิทธิ์พิพาทกันดังกล่าวแล้ว อาจเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาลเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิของตนก็ได้ เช่น การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ แม้คดีแพ่งกฎหมายจะไม่มีวัตถุประสงค์จะลงโทษจำเลยโดยการจำคุก ก็ใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญเอาเสียเลยเพราะคดีแพ่งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด กระบวนการพิจารณาในคดีแพ่งค่อนข้างยุ่งยาก สลับซับซ้อน มีเทคนิค ช่องว่างของข้อกฎหมายมากมายเริ่มจากขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนฟ้อง เตรียมคดีก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดี และหลังศาลมีคำพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดีต่างๆ ผู้ที่เป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีแพ่งหลายครั้งต้องปวดเศียรเวียนเกล้า เพลี่ยงพล้ำทางคดีจากความผิดพลาดของตนเองหรือแม้แต่ความผิดพลาดของทนายความเองก็มี  เนื่องจากบางครั้ง บางคดีทนายความไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในด้านนั้นจริงๆ เป็นเหตุให้ต้องแพ้คดีอย่างหมดรูป หมดเนื้อหมดตัว ถูกยึดทรัพย์ บังคับคดี ต้องจ่ายค่าสินไหม ค่าเสียหาย จนนำไปสู่การล้มละลายก็ไม่น้อย

ดังนั้น การต่อสู้ในคดีแพ่ง หากโจทก์หรือจำเลยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำแล้ว ก็จะทำให้การฟ้องคดีของโจทก์หรือการต่อสู้คดีของจำเลย ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและเรียกความเป็นธรรมกลับมาได้แน่นอน

บทความโดย: อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กร