ตัวอย่างหลักสูตร คอร์ส ฝึกอบรม สัมมนา

 

…….รูปแบบการสัมมนา เน้นให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีส่วนร่วมมากที่สุด ผ่านกิจกรรม การทำ Workshopและการโค้ชเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล สำหรับระยะเวลาการสัมมนาขึ้นอยู่กับ การวางแผนร่วมกันกับขององค์กร