คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทคนไทยและต่างชาติมากมายมากว่า 10 ปี เชี่ยวชาญด้านการวิจัย วิเคราะห์วางแผนธุรกิจ การเงิน การลงทุน การบัญชี วางแผนภาษีและการบริหารทรัพยากรบุคคล